Assessoria Laboral

Aquest departament assessora sobre tot allò relacionat amb la plantilla de la seva empresa, des de les modalitats de contractació vigents, la confecció de documents i declaracions necessàries, fins l’assistència a inspeccions davant l’Autoritat Laboral:

 • Altes, variacions i baixes als règims:

  • General
  • Autònoms
  • Agrari
 • Confecció de contractes de treball.

 • Control de venciment dels contractes.

 • Confecció de pròrrogues de contractes.

 • Seguiment i aplicació de convenis col·lectius.

 • Càlcul i confecció de nòmines.

 • Càlcul i confecció de quitances.

 • Documents de final de contracte.

 • Documents d’acomiadament.

 • Tramitació d’I.T. (malaltia, accident).

 • Declaracions de retencions a compte I.R.P.F.

 • Certificats (I.R.P.F., atur, drets …).

 • Prevenció de riscos laborals.

 • Assistència a inspeccions.

 • ERTOs.

 • Inscripcions R.E.A.

 • Tramitació i comprovació de pensions:

  • Jubilació
  • Invalidesa
  • Viduïtat i orfandat

Assessoria Fiscal – Comptable

Un qualificat equip l’assessorarà sobre qualsevol aspecte de l’àmbit fiscal i comptable i confeccionarà les declaracions periòdiques exigibles a fi de que la seva empresa compleixi totes les obligacions comptables i tributàries i, al mateix temps, la direcció de l’empresa tingui una visió clara de la seva situació per prendre les decisions oportunes i optimitzar així la rendibilitat del seu negoci.

FISCALITAT

 • Altes, baixes i modificacions censals.

 • Impost sobre Activitats Econòmiques.

 • IVA.

 • Retencions a compte de l’IRPF.

 • Declaració de l’IRPF.

 • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

 • Declaració de l’Impost sobre Societats.

 • Impost Renda no residents.

 • Impost sobre Transmissions patrimonials.

 • Impost sobre operacions societàries.

 • IIVTNU (plusvàlues municipals).

 • IBI (contribucions urbanes).

 • Declaracions recapitulatives i Intrastat.

 • Inspeccions Tributàries.

 • Interposició de recursos Tributaris.

 • Declaracions d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, etc.).

COMPTABILITAT

 • Confecció de llibres de registres oficials d’:

  • Estimació Objectiva (EOM).
  • Estimació directa simplificada (EDS).
  • Estimació directa (ED).
 • Classificació i comptabilització de documents.

 • Confecció de llibres de registres auxiliars.

 • Amortitzacions.

 • Regularització i tancament de l’exercici.

 • Anàlisi de Balanços.

 • Declaracions estadístiques obligatòries.

 • Confecció i presentació dels comptes anuals.

 • Legalització de llibres oficials.

Assessoria Jurídica

El nostre equip d’advocats ofereix el servei d’assessorament i gestió en qualsevol tràmit jurídic de l’àmbit empresarial i particular.

 • Constitució de societats mercantils.

 • Constitució de comunitats de béns.

 • Constitució de societat civils.

 • Adaptació i transformació de societats.

 • Modificació d’estatuts.

 • Dissolució de societats.

 • Contractes mercantils.

 • Contractes de compravenda.

 • Arrendaments urbans i rústics.

 • Procediments cadastrals.

 • Successions hereditàries i donacions.

 • Constitució, modificació i extinció de drets reals (úsdefruit, habitació, superfície..).

 • Reclamació d’impagats.

 • Procediments concursals.

 • Adequació a la Llei de Protecció de dades personals.

 • Llei de segona oportunitat.

 • Acord extrajudicial de pagaments.

 • Processos hipotecaris o d’exclusió habitacional i reestructuració de deutes.

No residents

Som especialistes en tributació no residents, ja sigui en l’Impost sobre la renda de no residents, Impost sobre successions i donacions com en l’Impost sobre patrimoni. Tots els ciutadans no residents que obtinguin rendes a Espanya han de tributar pels següents conceptes:

 • Per rendes del treball obtingudes a Espanya.

 • Per rendiments d’activitats econòmiques obtinguts a Espanya.

 • Per rendiments de capital immobiliari (lloguers de vivendes, locals, naus.. que estiguin a Espanya).

 • Per imputació de rendes d’immobles situats a Espanya i que no estiguin arrendats.

 • Per la venda d’immobles o altres elements patrimonials situats a Espanya.

 • Per l’obtenció de dividends o interessos obtinguts a Espanya.

 • Per l’adquisició inter vivos o mortis causa de béns localitzats a Espanya (impost sobre successions i donacions).

 • Per ser titulars de béns o drets situats a Espanya i que superin el mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni.